Het is gebruikelijk dat er voor een onderneming een jaarlijks financieel verslag van de gang van zaken wordt gemaakt. Dat financiële verslag wordt een jaarrekening genoemd. Een jaarrekening geeft u als ondernemer inzicht in het door uw bedrijf behaalde resultaat en van het op dat moment aanwezige vermogen. Daarnaast is het zo dat, wanneer u geld wilt lenen of geld hebt geleend, banken of andere geldverstrekkers financiële informatie over uw bedrijf zullen opvragen. De door hen gewenste informatie staat in een jaarrekening. En andere partijen zoals subsidieverstrekkers en instanties uit de zorgsector hebben eveneens belang bij financiële informatie, die uit de jaarrekening kan worden gehaald.

Een jaarrekening bestaat uit:

  • Balans
  • Winst- en verliesrekening
  • Toelichting op de balans
  • Toelichting op de winst- en verliesrekening
  • Kengetallen
  • Overzicht verloop vermogen
  • Verschillende specificaties

Het samenstellen van een jaarrekening brengt kosten met zich mee. Het standaard bedrag dat ik voor het samenstellen van een jaarrekening in rekening breng is € 425. Wanneer blijkt dat het om een eenvoudige jaarrekening gaat, valt dit bedrag lager uit. En wanneer u een jaarrekening niet nodig vindt kan er worden volstaan met een bedrijfsrapport op aangifteniveau, dit is een winst- en verliesrekening met een balans. In dit geval vallen de kosten nog weer lager uit. Vooraf wordt altijd overlegd en afgesproken welke prijs u moet betalen. Zodat u precies weet waar u aan toe bent.